Algemenen voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van Ademvrouw

In deze voorwaarden wordt met ‘opleiding’ alle opleidingsactiviteiten, bij-/nascholingen, bijeenkomsten, workshops, trainingen, intervisies, cursussen en/of lezingen. Met ‘inschrijver’ wordt ook de aanmelder, deelnemer, cursist en/of degene c.q. organisatie die het cursusgeld betaalt bedoeld.

 1. Aanmelden voor een opleiding geschiedt door het invullen van het aanmeld-/inschrijfformulier op de website. Dit is een voorlopige inschrijving. De cursist heeft nog 14 werkdagen bedenktijd om de aanmelding te annuleren. Dit dient per e-mail (info@kimvandeschoot.nl) gedaan te worden.
 2. Met de inschrijving geeft de inschrijver aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.
 3. Nadat Ademvrouw  de inschrijving geaccepteerd heeft is deze definitief en ontvangt de inschrijver een bevestiging van de inschrijving met de factuur. De factuur dient (uiterlijk) drie weken voor de startdatum voldaan te zijn.
 4. Eventueel kan het cursusgeld, na overleg met Ademvrouw, in termijnen betaald worden. Elke termijn dient op de afgesproken tijdstippen voldaan te zijn. De verantwoording voor tijdige betaling ligt volledig bij de cursist.
 5. Bij niet tijdige betaling worden extra kosten in rekening gebracht. Per betalingsherinnering c.q. sommatie wordt € 30,- (inclusief btw) in rekening gebracht. Als, ondanks de betalingssommatie(s), betaling uitblijft kan de Academie besluiten de cursist de toegang/aanwezigheid tot de opleiding c.q. training te ontzeggen en andere zaken waartoe de cursist toegang en/of de beschikking over heeft te sluiten. Als die situatie zich voordoet blijft de vordering onverminderd van kracht en komen de rente- en incassokosten ook voor rekening van de cursist.
 6. Annulering dient per e-mail gedaan te worden naar info@kimvandeschoot.nl. Wordt de inschrijving binnen 30 dagen voor aanvang van de opleiding geannuleerd, dan wordt er 10% van het cursusgeld, met een minimum van € 95,- (inclusief btw), als administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken wordt 25% van de desbetreffende training of opleiding in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang wordt 50% van het betreffende bedrag in rekening gebracht. Na start van de opleiding wordt geen restitutie van cursusgeld gegeven en blijft het volledige cursusgeld onverminderd verschuldigd.
 7. In overleg met Ademvrouw kan een andere deelnemer de plaats binnen de opleiding innemen. Dit dient dan voor aanvang van de opleiding geregeld te zijn.
 8. Bij het noodgedwongen, tussentijds stoppen met de opleiding in verband met een ernstige ziekte of calamiteit wordt -in overleg met Ademvrouw gezocht naar een passende oplossing.
 9. Ademvrouw kan besluiten een opleiding te annuleren wegens te weinig deelnemers. Ademvrouw dient dat minstens 7 dagen voor aanvang van de opleiding -tenzij er sprake is van overmacht- te melden aan de cursist. Een eventueel alternatieve locatie en/of opleidingsdata kan dan worden aangeboden. Bij annulering door Ademvrouw, van een nog te starten opleiding, ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen restitutie van alle door hem/haar gedane betaling(en).
 10. Cursisten kunnen alleen certificeren als ze tenminste 80% van de opleidingstijd aanwezig waren en het cursusgeld is voldaan.
 11. Van het door Ademvrouw verstrekte cursusmateriaal zijn alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van Ademvrouw mag niets uit de uitgave(n) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of gedeeld/openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitalisering of anderszins.
 12. Als deelnemer ga je ermee akkoord de verkregen informatie en gegevens van/over mede-cursisten niet te ge-/misbruiken of deze -in welke vorm dan ook- te delen of aan te wenden voor andere doeleinden.
 13. Ademvrouw behoudt zich het recht voor de groepssamenstelling, trainingslocatie, lesdagen en aanvangstijden zowel vooraf als tussentijds te wijzigen of op te schorten.
 14. Ademvrouw is bij monde van haar trainers gerechtigd te besluiten dat -voor een ongestoorde voortgang van de opleiding of voor de cursist zelf- een cursist de opleiding niet langer kan volgen. De redenen hiervoor worden dan met de cursist besproken. In geval van uitsluiting van verdere opleiding wordt het betaalde cursusgeld verrekend op grond van het aantal gevolgde opleidingsdagen en gerelateerde (groeps)kosten.
 15. Ademvrouw stelt bij monde van haar trainers de regels vast die op de trainingslocatie(s) in acht genomen dienen te worden. Deze regels worden bij de start van de opleiding kenbaar gemaakt aan de cursisten.
 16. Alle informatie die door de cursisten worden verstrekt is vertrouwelijk voor Ademvrouw  haar medewerkers en trainers/docenten.
 17. Ademvrouw en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade die een cursist leidt en voor (extra) kosten als gevolg van het volgen van de studie en/of het voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak.
 18. Ademvrouw en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de cursisten op de trainingslocatie(s).
 19. Ademvrouw en de trainers zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies die de cursist toebrengt aan de inventaris van de trainingslocatie(s) of aan de trainingslocatie(s).
 20. Ademvrouw  streeft ernaar haar cursisten een hoge mate van kwaliteit te bieden.
 21. Wanneer verzocht wordt om een eerder verstrekt certificaat opnieuw te verstrekken zijn daar kosten aan verbonden ad € 60,- (inclusief btw) en voor (ex)cursisten die een nieuwe syllabus aanvragen bedraagt de prijs € 49,- (inclusief btw en verzendkosten).
 22. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt u ook in met ons privacybeleid. De verklaring hieromtrent is terug te vinden op de pagina Privacyverklaring.
 23. Corona: zolang de 1,5 meter afstand tot elkaar van toepassing is gelden er richtlijnen.

Als er vragen/onduidelijkheden zijn vernemen wij die graag.

Met hartelijke groet,

Kim van de schoot Ademvrouw

Volg ons op social media

Volg ons op social media:

Contact gegevens

Tel: 0613585853

Email: info@ademvrouw.nl

Adresgegevens:

Montfortlaan 9,

5688 NM

Oirschot

Kvk nr:

73739138
https://ademvrouw.nl/wp-content/uploads/2021/07/kwaliteitregister.jpeg

p-broeren.nl© All Rights Reserved - 2021